Home | Zastupnicko pitanje VI.2006. | Pismo jutarnjem listu 24.VI.2006.
Stanarsko pravo

 

14. VII. 2006.

      Slijedeći tekst je poslan mnogim istaknutim pravnicima, nekim udrugama, predsjedniku RH, i mnogim drugim osobama. Zamoljeni su da daju svoje primjedbe, ali nikakve primjedbe nisam dobio.

 

ŠTO  JE  "KRAJNJA  NUŽDA"?

 

      Nakon 1991. godine nekim građanima RH, među njima i nekim umirovljenicima, oduzeto je stanarsko pravo, jer su, za vrijeme ratne opasnosti, bili izvan stana dulje od šest mjeseci (t.j. nisu postupili u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima, koji je bio na snazi do 1996.). Prema izvješću o radu Pučkog pravobranitelja za 2004. godinu, Vrhovni sud RH, kao i neki niži sudovi, to su obrazložili na taj način, da "ratna zbivanja sama po sebi, bez konkretnih razloga za nemogućnost korištenja stana, ne predstavljaju opravdan razlog nekorištenja stana", odnosno da životni uvjeti i ratna opasnost, ako su jednaki za sve stanovnike u nekom mjestu (gradu), nisu opravdan razlog za nekorištenje stana. 

      ŠTO  JE  "OPRAVDAN  RAZLOG"?  To se pitanje može postaviti kad se radi o bilo kojem slučaju kršenja zakona, na pr.: (1) u slučaju kršenja Kaznenog zakona, ili (2) u slučaju kršenja Zakona o stambenim odnosima.

      (Ad 1)  Prema članku  5. Ustava RH, svatko je dužan držati se Ustava i zakona. Kaznenim zakonom određena su kaznena djela t.j. slučajevi u kojima kršenje te ustavne dužnosti (odnosno kršenje zakona) dovodi do posljedica za počinitelja, a određene su i te posljedice (t.j. kazne), ali tih posljedica nema u slučaju da je postojao opravdan razlog, kao što je na pr. krajnja nužda. O krajnjoj nuždi govori se u članku 30. Kaznenog zakona, gdje piše: "(1) Nema kaznenog djela kad je počinitelj počinio takvo djelo radi toga da od sebe ili drugoga otkloni istodobnu ili izravno predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom je učinjeno zlo manje od onoga koje je prijetilo. (......) (4) Nema krajnje nužde ako je počinitelj bio dužan izložiti se opasnosti".

      (Ad 2)  Po Zakonu o stambenim odnosima iz 1974. (čl. 93.) stanarsko pravo se moglo izgubiti ako se je stan prestao koristiti neprekidno dulje od šest mjeseci. Drugim riječima, nositelj stanarskog prava, ako je želio trajno zadržati to pravo, imao je dužnost (obvezu) koristiti taj stan, a u slučaju da je bez opravdanog razloga prekršio tu zakonsku obvezu, bila je zakonom određena posljedica t.j. gubitak stanarskog prava, ali je ta posljedica bila isključena u slučaju da se stan prestao koristiti zbog liječenja, odsluženja vojnog roka, "ili iz drugih opravdanih razloga".

      Potrebno je najprije odgovoriti na pitanje: Koji su ti drugi opravdani razlozi?

      Iz gore navedenoga jasno je slijedeće: Opravdan razlog je onaj razlog, koji prekršitelja zakonske obveze oslobađa od posljedica određenih zakonom. Budući da je krajnja nužda opravdan razlog čak i za vršenje najtežih kaznenih djela, ne može biti nikakve sumnje, da krajnja nužda mora također biti opravdan razlog u slučaju bezazlene, neškodljive odsutnosti iz stana kroz duže od šest mjeseci. Kao što krajnja nužda oslobađa od zakonske posljedice (t.j. od kazne) čak i počinitelje teških kaznenih djela, tako isto mora osloboditi od zakonske posljedice (t.j. od gubitka stanarskog prava) i onu osobu, koja je iz krajnje nužde prekršila zakonsku obvezu korištenja stana (čime nije nikoga oštetila).

      Drugo pitanje, na koje također trebamo odgovoriti, jest ovo:  Je li doista postojala krajnja nužda u slučaju da, na pr., neka umirovljena (ili druga) osoba u nekom gradu nije koristila stan kroz više od šest mjeseci kako bi izbjegla opasnost koja je prijetila, budući da je taj grad bio često bombardiran, granatiran, ili sl., a nije postojala nikakva naredba ni zabrana napuštanja toga grada, niti je ikome trebala pomoć te osobe? 

      Pogledajmo jesu li u tom slučaju ispunjeni svi uvjeti za postojanje krajnje nužde:

---    Je li ta umirovljena (ili druga) osoba izbjegla i bila izvan stana zato, da bi od sebe otklonila neku neskrivljenu opasnost?  Odgovor: Da, jer je time izbjegla ratnu opasnost, koju ona nije skrivila.

---    Je li ta opasnost bila istodobna ili izravno predstojeća?  Odgovor: da, jer je taj grad bio povremeno ili često granatiran kroz više od šest mjeseci. (Vidi opširnije dolje u NADOPUNI!).

---    Je li se ta opasnost mogla otkloniti na drugi način?  Odgovor:  Ne, jer niti ta umirovljena osoba, a niti itko drugi u tom mjestu, nije mogao otkloniti tu opasnost (od bombardiranja, granatiranja, ili sl.), ako je ostao u tom mjestu.

---    Je li učinjeno zlo manje od onoga koje je prijetilo?  Odgovor:  Jasno da je manje, jer uopće nije učinjeno nikakvo zlo (jer nitko nije trpio nikakve štetne posljedice zbog odlaska i odsutnosti tog umirovljenika, čija pomoć nije nikome bila potrebna, niti je bio dužan ostati, niti je to itko od njega tražio, itd.), a prijetilo je veliko zlo t.j. opasnost po život.

---    Je li ta osoba bila dužna izložiti se opasnosti?  Odgovor:  Nije, jer to nije nitko od nje tražio, niti je postojala ikakva naredba ili zabrana napuštanja tog mjesta, itd.

--------------------------

      [ NADOPUNA:  Očito je da zakon razlikuje  ZLO  (na pr. štetu, povredu, smrt) od OPASNOSTI (t.j. prijetećeg zla, rizika, izloženosti nekom zlu, šteti, povredi, smrti). Dakle, na pr., "istodobna ili izravno predstojeća opasnost od smrti" znači nešto sasvim drugo nego "istodobna ili izravno predstojeća smrt".  Ako se, na pr., neki grad povremeno ili često granatira kroz više mjeseci ili nekoliko godina, onda kroz čitavo to vrijeme postoji istodobna ili izravno predstojeća opasnost t.j. izloženost povredi ili smrti. Što više (premda zakon to ne zahtijeva), ta je opasnost povećana u odnosu na "normalnu" opasnost koja postoji za vrijeme mira. Vjerujem da će se gotovo svatko složiti s time, da je razumno, poželjno i potrebno, da svaka osoba nastoji izbjeći tu povećanu opasnost t.j. napustiti taj grad, ako nije dužna u njemu biti, ako time ne čini nikakvo zlo, te ako svojom nazočnošću ne može nikome pomoći].

--------------------------

      Iz svega toga je potpuno jasno, da se razlog za odsutnost te osobe iz tog naselja i iz njenog stana ne može nazvati nikako drugačije nego  KRAJNJOM  NUŽDOM,  i da je ta krajnja nužda postojala tako dugo dok je trajala ratna opasnost, t.j. duže od šest mjeseci;  a to znači da je ta osoba imala  OPRAVDAN  RAZLOG  za svoju odsutnost iz stana dužu od šest mjeseci. 

      Prema tome, pogrešne su tvrdnje sudaca poput one, da "ratna zbivanja sama po sebi, bez konkretnih razloga za nemogućnost korištenja stana, ne predstavljaju opravdan razlog nekorištenja stana".  Naime, iz takve tvrdnje bi proizlazilo, da ratna zbivanja (kao što je povremeno ili često granatiranje grada ili dr.) uopće ne predstavljaju opasnost niti povećanu opasnost (t.j. izloženost smrti ili povredi)! Vjerujem da se gotovo nitko neće i ne može složiti sa takvom tvrdnjom!

      Također je potpuno jasno, da nema nikakvog pravnog temelja za tvrdnju, kako "nije bilo opravdanog razloga, jer su i svi drugi građani bili u jednakoj opasnosti"!  Kako može bilo tko tvrditi, da u slučaju jednake opasnosti za sve građane nema opravdanog razloga t.j. krajnje nužde, kad zakoni to ne kažu?!  Budući da "jednaka opasnost" ne isključuje opravdanost vršenja teških kaznenog djela u slučaju krajnje nužde, kako bi mogla isključiti postojanje opravdanog razloga za neškodljivu odsutnost iz stana?!  (Vidi dolje USPOREDBU*)  Zar se, na pr., u članku 30. Kaznenog zakona traži da opasnost mora biti veća za počinitelja nego za ostale?  Gdje to piše?!  Ako to nigdje ne piše, zar nisu to  IZMISLILE  (bilo namjerno ili zbog svoje nesposobnosti) neke osobe u vlasti (možda u ministarstvima ili sudovima itd.)?  Ako je tako, onda te osobe ne bi smjele biti zaposlene ni u zakonodavstvu, ni u izvršnoj vlasti, ni u sudovima, ni na bilo kakvim drugim odgovornim radnim mjestima!

      Dr. med. Branko Sorić

---------------------------------
Dr. med. Branko Sorić
Vlaška 84
10000 ZAGREB, CROATIA
Fax: +385 1 4623 436
E-mail:
branko.soric@zg.t-com.hr   

----------------------------------- 
      P. S. ________________

      Iz članka profesora dr. Ivana Padjena "I stanari su ljudi" (Feral Tribune, Split, 30. IX. 2005., str. 18): 

      "Je li stanarsko pravo koje je postojalo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj po Zakonu o stambenim odnosima iz 1974. vlasničko pravo i, shodno tome, zaštićeno Ustavom i Evropskom konvencijom kao ljudsko pravo? (......) Problem je jednostavan, jer mu je rješenje jednostavno: Stanarsko pravo je, naravno, vlasničko pravo, pa shodno tome uživa kao ljudsko pravo zaštitu i po Ustavu i po Konvenciji te tu zaštitu treba da pruže i hrvatski sudovi i Evropski sud za ljudska prava. Shodno tome, Republika Hrvatska treba svima nekadašnjim nosiocima stanarskog prava, uključivo one koji su to pravo izgubili uslijed ratnih okolnosti te one koji su to pravo imali na stanovima u privatnom vlasništvu, omogućiti da otkupe pravo vlasništva na tim stanovima pod uvjetima Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo".

----------------------------------- 

*)  USPOREDBA:   Pretpostavimo da teroristi otmu desetak talaca i prijete da će ih ubiti. Zamislimo da se svi oni nalaze u nekoj zgradi, koja je zakonom zaštićena zbog svoje velike (historijske, umjetničke ili druge) vrijednosti, a ta vrijednost se može procijeniti na više milijuna eura.  Jedan od tih talaca uspije pobjeći na taj način, što probije zid i sruši dio te zgrade, te time prouzroči štetu od milijun eura. Drugi taoci su ostali u zgradi, ali nisu ubijeni, nego ih je policija kasnije oslobodila. ---  Sad netko tuži onog taoca, koji je pobjegao, te traži da on bude kažnjen, jer je prekršio zakon (po kojemu je ta zgrada zaštićena), a opasnost je bila jednaka za sve taoce.  Vjerujem da bi svaki sud presudio da taj talac ne treba biti kažnjen, te da je imao opravdan razlog za ono što je učinio t.j. da je postojala krajnja nužda za rušenje dijela te zgrade, jer je on time počinio manje zlo od onoga koje je prijetilo (a prijetila mu je smrt).  (Uz to se još može napomenuti, da on nije mogao otkloniti opasnost za druge, a nije ju ni povećao).
----------------------------------

      Zakon o stambenim odnosima (1974.) Čl. 93.:  "Stanaru se može dati otkaz ugovora o korištenju stana kad on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji zajedno s njim stanuju prestanu koristiti stan neprekidno dulje od šest mjeseci.... (.....)  -  Otkaz ugovora prema odredbama stava 1. ovog članka ne može se dati osobi koja stan ne korist zbog toga što se nalazi na liječenju ili na odsluženju vojnog roka ili iz drugih opravdanih razloga. (.....)".

------------------------ 

 

...

...

Counter (since March 11, 2008)