Stanarsko pravo
Home | Zastupnicko pitanje VI.2006. | Pismo jutarnjem listu 24.VI.2006.
Zastupnicko pitanje VI.2006.

ZASTUPNIČKO  PITANJE,  ODGOVOR  VLADE,  I  PRIMJEDBE

----- Original Message -----

From: Branko Soric

To: klubhsp@sabor.hr ; hsp@hsp.hr

Cc: anthony-john.dawe@zg.t-com.hr ; ante.bartulica@zg.t-com.hr ; jeredar@hi.t-com.hr ; zoran_prkut@net.hr ; jdragovic@net.hr ; vjeran_st@yahoo.com ; mise.milovcevic@du.t-com.hr

Sent: Saturday, July 08, 2006 2:27 PM

Subject: Zastupnicko pitanje P. Kovacevic

8. VII. 2006.

      Od članova SUSH-a dobio sam (nelogični) odgovor Vlade na zastupničko pitanje gospodina zastupnika Pere Kovačevića.  O tome - kao i o ostalome - mi nositelji stanarskog prava trebali bismo  STALNO  PISATI   U  NOVINAMA  radi ispravnog informiranja javnosti,  ALI  NAMA  SE  TO  ONEMOGUĆUJE!!!  (Upravo u tome je naš  glavni, najveći, i zapravo jedini problem!  Jer, kad bismo mogli stalno, javno, opširno odgovarati na sve neistine, naš otkup stana bi se već odavno ostvario!) (......)

      Slijedi PRIJEPIS:

---------------------------- 

VLADA  REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:    (?)21-12/05-18/129

Urbroj:  (?)030110-06-2

Zagreb, 4. lipnja 2006. 

                                                                 PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:   Zastupničko pitanje Pere Kovačevića, u vezi s priznavanjem prava na otkup stanova zaštićenim najmoprimcima, bivšim nositeljima stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu - odgovor Vlade

      Zastupnik u Hrvatskom saboru, Pero Kovačević, postavio je, sukladno sa člankom 185. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sljedeće zastupničko pitanje:

      "Bivšim nositeljima stanarskog prava u stanovima u privatnom vlasništvu., današnjim zaštićenim najmoprimcima onemogućen je otkup stanova na kojima su stekli stanarsko pravo, a sukladno odredbama članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

      Riječ je o oko 4.000 hrvatskih građana koji su, u odnosu na ostale bivše nositelje stanarskog prava koji su otkupili stanove prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stavljeni u neravnopravni, nepovoljniji, diskriminacijski položaj.

      Stoga se postavlja pitanje: Kani li Vlada riješiti pravo na otkup stanova za ovu skupinu hrvatskih građana?"   

      Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor (koji je ovdje skraćen - napomena B.S.):

      Pitanje je vezano uz primjenu Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine, br. 43/92 - pročišćen tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 43/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 68/98, 96/99, 120/2000, 94/2001 i 78/2002), prema kojem nositelji stanarskog prava imaju pravo na otkup stanova u društvenom vlasništvu po cijeni koja se određuje na temelju odredaba navedenoga Zakona.

      Člankom 3. stavkom 1. točkom 2. navedenog Zakona  određeno je da se odredbe istog Zakona ne odnose, između ostalog, na prodaju stanova u vlasništvu na kojima je stečeno stanarsko pravo, odnosno s obzirom na Ustavno načelo zaštite vlasništva, nije moguće prisiliti vlasnike tih stanova da stanove prodaju korisnicima stanova.   *   *

      Tek je donošenjem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (......), omogućen otkup jednog dijela stanova u privatnom vlasništvu i to nacionaliziranih stanova (......)  Davanjem stana u vlasništvo prijašnjem vlasniku, stanar-korisnik navedenog stana, prema odredbi članka 30. Zakona o najmu stanova {Narodne novine, br. 91/96 i 48/98), dobiva pravnu zaštitu u obliku najma stana na neodređeno, vrijeme s pravom plaćanja zaštićene najamnine.  **   **

      U vezi s mogućnosti otkupa stanova u privatnom vlasništvu, koje koriste zaštićeni najmoprimci, a koji za sada nije moguć zbog navedenih razloga, Vlada Republike Hrvatske navodi da su u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, zbog složenosti i obima navedene problematike, u nekoliko navrata održani sastanci s Udrugom stanara i Udrugom vlasnika stanova, s ciljem da se pronađe rješenje koje bi u istoj mjeri zadovoljilo i jednu i drugu stranu. Nažalost, obje su strane ostale nepopustljive u svojim stajalištima i zahtjevima.  ***   ***

      Nadalje, s ciljem rješavanja ove problematike, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je, u prosincu 2005. godine, objavilo Javni poziv za dostavu podataka o stanovima (......)  radi prikupljanja podataka potrebnih za izradu nacrta prijedloga propisa kojima bi se uredila prava zaštićenih najmoprimaca koji stanuju u stanovima u privatnom vlasništvu, kao i prava vlasnika tih stanova, u skladu s Ustavom, odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske i Odlukom Europskog suda za ljudska prva od 5. listopada 2000. godine, pravnim normama i mogućnostima države. #  

      Za sada se sređuju podaci prikupljeni temeljem Javnog poziva. (......)

      Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će Marina Matulović-Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

       POTPREDSJEDNICA VLADE MINISTRICA OBITELJI,

BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI  

Jadranka Kosor, dipl. iur.                                     

------------------

Primjedbe nekih članova SUSH-a: 

*     Nije točno. Čl. 50 Ustava RH propisuje da s vlasništvo može zakonom oduzeti kad je to u

       interesu Republike.. To je i učinjeno člankom 48. Zakona o najmu stanova i Ustavni sud

       RH je ocijenio da je povoljan otkup privatnih stanova u skladu s Ustavom i međunarodnim

       ugovorima koje je Hrvatska prihvatila.

**    Ustavni sud je tu zaštitu ukinuo jer je omogućio prijašnjem vlasniku da traži prisilno

        iseljenje stanara

***   Nema rješenja ukoliko država ne želi platiti naknadu za učinjenu štetu bivšim vlasnicima                      

Primjedbe dr. B. Sorića:                         

#  (Odluke Ustavnog i Europskog suda su očito apsurdne, što ovdje valjda nije potrebno ponovno objašnjavati!)

*    Uopće se ne radi o tome da bi Republika Hrvatska nekome oduzimala vlasništvo odnosno imovinu, nego su vlasništvo i imovina bili trajno oduzeti još ranije, za vrijeme SFRJ, dodjelom stanarskog prava (a kasnije su  protuustavno, protupravno, vraćeni ukidanjem stanarskog  prava, 1996.).  Dodjelom stanarskog prava bila su glavna vlasnička prava trajno oduzeta od izvornog vlasnika i trajno dana nama - nositeljima stanarskog prava,  a trajno je oduzeta i ekonomska vrijednost (oko 90 posto tržišne vrijednosti stana) t.j. imovina.  Od tada pa sve do 1996. godine postojalo je trajno, nasljedivo, zakonito stanarsko pravo, a tzv. zemljišno-knjižno "vlasništvo" bez glavnih vlasničkih prava nije nikada bilo istinsko zakonito vlasništvo i uopće ne spada u  zakonski pojam vlasništva.  Naime, pojam vlasništva bio je zakonski definiran i ranije, kao i  kasnije u RH po Zakonu o vlasništvu (1996.), i to tako, da se  vlasništvo sastoji od vlasničkih ovlasti odnosno prava uporabe, posjeda, i dr. (čl. 30.), te da postoji samo jedna vrsta vlasništva  (čl.. 1.(2)).  Dakle, "vlasništvo" bez glavnih vlasničkih prava  ne spada u taj pojam, t.j. uopće nije vlasništvo, ili bi se radilo o tzv. "podijeljenom vlasništvu", a u oba slučaja najveći i najvredniji dio imovine i vlasništva trajno je pripadao nama - nositeljima stanarskog prava.  Ustav RH  (koji nema povratno djelovanje) zaštitio je 1990. godine samo onakvo vlasništvo kakvo je tada postojalo, a po Aneksu G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije i po Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe moraju se poštovati svi ugovori i stečena prava, čime je trajno zaštićeno naše pravo uporabe, posjeda stana, itd., koje je stečeno u okviru stanarskog prava. Ta se prava nisu smjela od nas oduzeti 1996. godine, pa zato jedino preostaje da se nama - nositeljima stanarskog prava  - prizna potpuno vlasništvo na našim stanovima putem otkupa za oko 10 posto cijene, jednako kao što su otkupljeni ne samo društveni i nacionalizirani nego i  PRIVATNI  stanovi (po čl. 48. Zakona o najmu stanova, 1996., uz odobrenje Ustavnog suda radi socijalne pravde).

**   Ustavni sud je ukinuo čak i obvezu davanja zamjenskog stana!

***   Sasvim pogrešno se govori o sastancima Ministarstva s udrugama "stanara" i "vlasnika", o nastojanju da  obje stane budu zadovoljne, o tome kako su obje strane ostale nepopustljive - jer sve to nema veze sa problemom, koji se sastoji samo u tome, da se mora poštovati Ustav RH,  međunarodni Ugovor o pitanjima sukcesije (Aneks G), a također i Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.  Prema svemu navedenome, naše stanarsko pravo se uopće nije smjelo ukinuti, pa zato moramo  ODMAH  dobiti pravo jeftinog otkupa naših stanova (za oko 10 posto cijene, kao što su dobili ostali). To naše pravo otkupa nema nikakve veze sa pitanjem naknade za ranije oduzetu imovinu.  Mi moramo odmah dobiti pravo otkupa, kao što su ga dobili i stanari u nacionaliziranim stanovima.  Država treba obeštetiti izvorne vlasnike na isti način kao što će ih obeštetiti za ostale oduzete (t.j. formalno nacionalizirane) stanove. Naše pravo otkupa ne može ovisiti o toj naknadi za ranije oduzetu imovinu (stanove) niti se može time uvjetovati. 

      8. VII. 2006.   

      dr. med. Branko Sorić

      Vlaška 84 ,  10000 Zagreb

      Fax: +385 1 4623 436
      E-mail:
branko.soric@zg.t-com.hr

...

---