Home | Davalac stana | Sukob interesa | Autori ovih tekstova | The fallacy of the ECHR | Zabluda Europskog suda | Treba izmijeniti zakon | Pismo SUSH-a ECHR-u | Lawyer's statement - English | Ugovor sa vlasnicom | Ugovor sa SIZ-om stanovanja
Dokumenti
Sukob interesa

 

Sukob interesa sutkinje Europskog suda (ECHR)

 

      Članovi (među njima i neki vodeći) Samostalne udruge stanara (SUS) u Zagrebu  i  Saveza udruga stanara Hrvatske (SUSH)  pokazali su mi fotokopije izvadaka iz zemljišnih knjiga u kojima piše (između ostaloga) ovo:

 

      "Na temelju prav. rješenja Komisije za nacionalizaciju pri NOO Medvešćak u Zagrebu od 21. XII. 1959. br. KN. 1950/59. ispravlja se naziv ulice zgrade od "Medvešćak br. 3" na: "ulica Moše Pijade broj 11" (......)

      "....na temelju prav. rješenja Komisije za nacionalizaciju NOO Medvešćak od 20. IX. 1960. br. KN. 1950/59. zaključuje se, da su slijedeći posebni dijelovi zgrade izuzeti od nacionalizacije (.......................)"

      "Primljeno 22. studenog 1978. Z-17904/78   Na temelju darovnog ugovora od 10. srpnja 1976. zabilježuje se pravo vlasništva na jedan trosobni stan sa sporednim prostorijama u III-trećem katu lijevo pod B 26 u korist:  Vajić Nine iz Zagreba, M. Pijade br. 11"  (.........) 

 

    Napomena B.S.: U Republici Hrvatskoj vraćen je stari naziv ulice /adresa (Medvešćak 3).

 

     Također su mi pokazane fotokopije podneska Općinskom sudu u Zagrebu: 

"Na broj:  Ps 1301/98"  (primljeno u Općinskom sudu u Zagrebu 10. 11. 1999.? - datum je teško čitljiv)  u sporu  između stranaka: 

      Engelsfeld dr. Neda i Klobučar Dragutin, oboje iz Zagreba  (zastupani od odvjetnika: Krešimir Abel, Zagreb, Draškovićeva 57) 

      protiv: 

      Vajić dr Nina  iz Zagreba  (zastupa ju odvjetnik Ante Vukorepa iz Zagreba).  

      U podnesku je navedeno da su Engelsfeld dr. Neda i Klobučar Dragutin bračni drugovi, te da su u sporu sa dr Ninom Vajić, koja je nominalna vlasnica stana u kojem stanuju kao nositelji stanarskog prava (koji su 1996. godine proglašeni "zaštićenim najmoprimcima").

 

      U telefonskom imeniku iz 1999., 2001., i na Internetu 2008., piše adresa: Klobučar Dragutin, redatelj, Medvešćak 3, Zagreb.

 

      Iz gore navedenoga, kao i iz usmenih objašnjenja spomenutih članova SUSH-a, vidi se, da je sutkinja Europskog suda za ljudska prava (ECHR) dr. Nina Vajić, kao zemljišnoknjižna (nominalna) vlasnica tzv. privatnog neuseljivog stana, u sukobu interesa, te da, po poslovniku ECHR-a, nije smjela sudjelovati u odlučivanju o zahtjevima nositelja stanarskog prava, koji traže da se poštuju njihova zakonita i zauvijek stečena imovinska prava na tzv. privatnim neuseljivim stanovima, te da dobiju pravo jeftinog otkupa tih stanova, itd.

      Gore spomenute udruge pisale su ECHR-u o tom sukobu interesa i žalile se zbog toga, ali im je odgovoreno (otprilike), da to nije važno, jer da bi odluke ECHR-a  (kojima su njihovi zahtjevi odbijeni kao "nedopustivi"/ "inadmissible")  bile jednake i u slučaju kad ne bi bilo sukoba interesa (!!!). 

 

      O spomenutom sukobu interesa pisao sam i ja  (zajedno sa SUSH-om)  2005. godine  tadašnjem predsjedniku ECHR-a  Luziusu Wildhaberu. ali nismo dobili čak ni  odgovor.  

O tome vidi: "Pismo SUSH-a ECHR-u" ("klikni" ovdje!), odnosno na adresi:

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/id11.html

 

      Vidi dolje članak profesorice dr. Nede Engelsfeld!

 

      6. IX. 2008.

      Dr. med. Branko Sorić

---------------------------------------------------------------------

IZ  NOVOG  LISTA,   RIJEKA,   5. TRAVNJA  2007.  (četvrtak)  str. 79

NEDA ENGELSFELD, DR. SC., ZAGREB

                      

Što čeka zaštićene najmoprimce?

(Citati iz članka)

               

To su ljudi koji žive u rezervatu čekanja, sluge Jerneji na hrvatski način

                               

      Tko su uopće zaštićeni najmoprimci? Tko ih štiti i od koga? To su ljudi koji žive u rezervatu čekanja, sluge Jerneji na hrvatski način. U svakom slučaju to je podvrsta hrvatskoga puka, to su soci­jalni marginalci za koje bi bilo najbolje, prema prosudbi svake vlasti do sada, da ih Bog što prije uzme k sebi. Ali Svevišnji sam određuje svoj tempo, za nekoga prespor, za nekoga prebrz. A njihova će djeca u dobrohotnoj nam državi živjeti traumatizirana i dijeliti sudbinu svojih nesret­nih i životnih predaka, uvelike prinoseći demografskoj smrti Hrvatske.

      Što je motiviralo hrvatske zakonotvorce g. 1996. da do­nesu onaj odiozni zakon po kojemu se jednima priznaje, a drugima ne priznaje stanar­sko pravo s pravom otkupa? 1 što je motiviralo gnjevne ljude u Ustavnome sudu da ovlaste nominalne vlasnike da bivše nositelje stanarskoga prava mogu baciti na uli­cu? Po zakonu od g. 1996. stanari u privatnome vlasniš­tvu pretvoreni su u divljač s lovostajom, a g. 1998. Ustav­ni sud skinuo je i lovostaj.

      (......)

      Je li se tada netko zapitao što znači pojam privatnog vlasništva i što je sa­držaj toga pojma? Možda je to značilo težu misaonu ope­raciju ili samo nezainteresira­nost onih koji su mehanički dizali ruke ili pak samo zain­teresiranost onih koji su pre­dložili takav zakonski tekst?

                   

       Sadržaj pojma privatnog vlasništva se mijenja

      Taj je sadržaj u antičkom razdoblju najiscrpnije defini­rala rimska civilistika. No, kada početkom drugoga milenija dolazi do promjena druš­tvenih odnosa, struktura prava vlasništva se mijenja, dobi­va drukčiji opseg i sadržaj. (......) 

      Vlasničko pravo poznavalo je više subjekata prava vlasništva na istom objektu bez zasnivanja prava suvlasništva (......)

      Nova ideološka doktrina i zakonodavstvo iznjedrit će nove pravne pojmove i institute. Jedno od njih bilo je i stanarsko pravo.       

                        

      Stanarsko pravo        

      Za sve nositelje, stanarsko pravo stjecalo se jednako (......) I sadržaj stanarskog prava bio je određen zakonom: to je bilo pravo po­sjeda, korištenja, disponiranja i nasljeđivanja. (......) To su bile premise tadašnjeg poretka unutar kojih se živjelo 50 godina. (......)

      Spomenuli smo sve ono na što su imali pravo no­sioci stanarskog prava. A sve ono na što je imao pravo no­minalni vlasnik bilo je nudum ius, tj. golo pravo. I to je bilo sve. (......)

      Nakon propasti socijalistič­kog sustava, Republika Hrvat­ska kao sljednik bivše SFRJ naslijedila je pravo i obveze bivše države, te slijedno tome regulaciju toga za ljude život­no važnog prava. Država je regulirala pitanje stanarskog prava u društvenim stanovima otkupom, dok je dio nositelja stanarskog prava u privatnom vlasništvu prozvala najmoprimcima (zaštićenima ili ne). To znači da je taj problem iz državnopravne sfere prebačen u privatno pravni odnos najmodavaca (nominalnih vlasnika) i najmoprimaca, tj. država se otarasila problema koji nije bila kadra riješiti do kraja. Ni jedni ni drugi (koji se često ni­su poznavali) nisu osobno sudjelovali u sklapanju bilo kakva najamnog odnosa. (......)  ...država je taj problem dužna rije­šiti do kraja (......)  Stoga: nominalne vlas­nike valja obeštetiti, a bivšim nositeljima stanarskog prava omogućiti otkup.

                      

      Sud u Strasbourgu

      Kada se udruga stanara zbog nepravilnih i nepraved­nih odluka državnih institucija obratila internacionalnim in­stitucijama, primjerice, među­narodnom sudu u Strasbour­gu, onda ju je dočekalo izne­nađenje kao Josepha K. u Kafkinom Procesu. Sutkinja iz Hrvatske koja je informirala ostale članove suda o toj pro­blematici, dosta nepoznatoj i kompliciranoj za predstavnike zapadnih država, upravo je bi­la osoba koja je već više od 20 godina u sudskom sporu s obi­telji svojega zaštićenog najmoprimca, dakle, osoba koja je u sukobu interesa. Informacija od zainteresirane strane koja je, dakako, govorila pro domo sua, utjecala je i na odluku su­da u Strasbourgu. I gdje je tu onda klasično načelo europ­skoga procesnog zakonodav­stva koje glasi: nemo iudex, nemo testis idoneus in propria causa (nitko ne može u svojoj vlastitoj parnici biti ni sudac ni valjan svjedok)? To je klasično pravilo ispušteno ili žrtvovano, a pitanje je kome i zbog čega, stav je dr.sc. Nede Engelsfeld.

---------------------------------------------------------------------

"Klikni" ovdje: "Stanarsko pravo je naša imovina"